Společnost TPstav Brno s.r.o. byla založena za účelem navrhování pozemních staveb od prvopočátku až po vydání kolaudačního rozhodnutí. Zabýváme se kompletním rozsahem pozemních staveb (stavby občanského vybavení, průmyslové stavby, inženýrské stavby, technologické stavby). Jsou to například: rodinné domy, bytové domy, administrativní stavby, stavby pro výchovu a vzdělání, stavby pro obchod a služby, zdravotnické stavby, průmyslové stavby a zařízení, provozní a výrobní objekty, silniční a železniční stavby, ČOV, teplárenská zařízení, atd.

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI :

- Projektová činnost ve výstavbě

- Inženýrská činnost ve výstavbě

- Konzultační a Koordinační činnost

- Činnost spojená s čerpáním dotací

 

NABÍZENÉ SLUŽBY :

Projektová činnost ve výstavbě

• Dokumentace stávajícího stavu (pasportizace)

• Urbanistické studie a zpracování územně plánovací dokumentace

• Architektonické studie (návrh stavby včetně dispozičního a provozního řešení v rámci daného území)

• Dokumentace pro územní řízení - DUR

• Dokumentace pro stavební řízení - DSP

• Dokumentace pro provedení stavby – DPS

• Dokumentace skutečného provedení

• Tendrová dokumentace

• Návrhy a design interiérů

• Vizualizace a 3D zpracování návrhů staveb, zákresy do fotografií, počítačové animace

Investor bude mít vždy přehled a možnost rozhodnout o postupu projektových prací.

 

Inženýrská činnost ve výstavbě

• Výkon inženýrské činnosti (Zajištění podkladů pro vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, nebo povolení stavby. Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci
inženýrských sítí)

• Výkon autorského a technického dozoru

• Příprava realizace stavby

• Ostatní činnosti: geodetické a geologické práce, radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně technický průzkum, hluková a rozptylová studie, EIA, posouzení energetické náročnosti budov, energetické audity atd.

 

Naše inženýrská činnost poskytne investorovi komfort a ušetří čas.

 

Konzultační a Koordinační činnost

 

• Podrobné rady v průběhu postupu celého projektu

• Koordinace všech projektových činností s investorem

• Koordinace všech projektových činností s ostatními profesemi a s úřady

 

Investor bude mít vždy přehled a možnost rozhodnout o postupu projektových prací.

 

Činnost spojená s čerpáním dotací

• Aktivní vyhledávání dotačních programů (Zelená úsporám, OPŽP, ROP atd.)

• Projekční a konzultační činnost v oboru získávání dotací včetně zajištění finančních prostředků z dotačních programů.

 

Veškeré služby, které nabízíme, děláme k plné spokojenosti zákazníka.